Voorbeeld van een euthanasieverklaring voor huisarts De Greef
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo
Mauritsweg 35 6171 AD
STEIN

Euthanasie verklaring

Wat je moet weten over een euthanasieverklaring

In een euthanasieverklaring geef je aan dat je euthanasie wilt, mocht je tegen het einde van je leven ondraaglijk en uitzichtloos lijden en medische zorg nodig hebben. Zo weten je behandelend artsen wat ze moeten doen wanneer je situatie uitzichtloos is en je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. Gebruik deze euthanasieverklaring zodat je bent voorbereid als je hierover niet meer kunt beslissen. Ben je op zoek naar een voorbeeld euthanasieverklaring  vind je onderaan.

Wanneer gebruik je deze euthanasieverklaring?

Gebruik deze euthanasieverklaring:

 • als je euthanasie (actieve levensbeëindiging) wilt op het moment dat je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt
 • terwijl je als patiënt nog wilsbekwaam bent (je bent zelf nog in staat de gevolgen van de wilsverklaring te begrijpen)

Wat staat er in deze euthanasieverklaring?

In deze verklaring staat onder meer:

 • je gegevens
 • dat je euthanasie wilt bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden
 • wat je onder uitzichtloos en ondraaglijk lijden verstaat

Wat is een euthanasieverklaring?

In een euthanasieverklaring leg je schriftelijk vast dat je euthanasie wilt als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Met dit document bepaal je dus in welke gevallen een arts mag overgaan tot een vrijwillig levenseinde. Een euthanasieverzoek overhandig je aan je behandelend arts om toe te voegen aan je medisch dossier. Zo kan je arts rekening houden met deze wens, mocht je zelf niet meer in staat te zijn om je wil te uiten.

Wanneer heb ik een euthanasieverklaring nodig?

Je hebt een schriftelijk euthanasieverzoek nodig als je in bepaalde omstandigheden euthanasie wenst en je het belangrijk vindt dat deze wens wordt gerespecteerd, ook als je zelf deze wens niet meer kenbaar kunt maken. Een wilsverklaring gebruik je in andere gevallen, bijvoorbeeld als verklaring niet reanimeren.

Aan wie moet ik de euthanasieverklaring geven?

Zorg er in eerste instantie voor dat je zelf een exemplaar houdt en geef je verklaring aan:

 • je huisarts
 • je behandelend artsen

Daarnaast is het belangrijk dat je dit met je naasten bespreekt, zodat zij goed op de hoogte zijn van je wensen voor latere medische beslissingen

Wat is het verschil tussen actieve en passieve euthanasie?

Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend, terwijl bij passieve euthanasie wordt afgezien van verdere behandeling (behandelverbod). Deze euthanasieverklaring is gericht op actieve euthanasie. Wil je alleen een behandelverbod? Gebruik dan een medische volmacht voor je wettelijke vertegenwoordiger of een schriftelijke wilsverklaring.

Voorbeelden van passieve euthanasie zijn:

 • het niet geven van een medische behandeling of uitstellen van medische beslissingen nemen
 • het staken van een behandeling door de behandelend arts of medisch specialist, zodat er geen levensverlengende middelen worden toegediend
 • het stoppen met eten en/of drinken

Heb ik recht op euthanasie?

Er bestaat geen wettelijk recht op euthanasie. Je dokter kan van tevoren aangeven dat hij in bepaalde omstandigheden geen euthanasie uitvoert. Of je uiteindelijk recht op euthanasie hebt, hangt van meer af dan de euthanasieverklaring alleen. Zo moet de arts ervan overtuigd zijn dat je verzoek vrijwillig en weloverwogen is, dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, dat er geen redelijke andere oplossing is en ten minste 1 andere, onafhankelijke arts raadplegen, die je ziet en schriftelijk je gesteldheid oordeelt. Als je geen (recente) euthanasieverklaring hebt gegeven en je zou niet meer zelf in staat zijn om aan te geven dat je bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt, dan is euthanasie niet mogelijk. Het is daarom belangrijk om een dergelijke verklaring te bespreken met je arts en regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) opnieuw af te geven, zodat je artsen weten dat je nog steeds achter deze wens staat.

Kan ik mijn euthanasieverklaring herroepen?

Verander je van mening over je medische wensen? Dan kun je je euthanasieverklaring aanpassen op elk moment dat je dat wilt. Licht je behandelend artsen hiervan in zodra je de euthanasieverklaring hebt aangepast en geef hen de nieuwe versie.

Wie kan om euthanasie vragen?

De volgende personen kunnen een verzoek tot euthanasie indienen:

 • iedereen boven de 18 jaar
 • jijzelf door middel van een euthanasieverklaring
 • een minderjarige vanaf 12 jaar, maar tot 16 jaar wel met toestemming van een ouder of voogd
 • een minderjarige van 16 en 17 jaar, maar de arts zal altijd de wettelijke vertegenwoordiger erbij betrekken

meer info bij rijksoverheid

 

Voorbeeld Euthanasieverklaring

In deze wilsverklaring leg ik ……………….
geboren in ………………… op ………….       en wonende in ……..     vast onder welke omstandigheden ik wens te
kiezen voor een zelfgekozen dood. Ik heb mijn wensen ook besproken met mijn familie en (huis)arts.
Mijn  huisarts, Dr De Greef, heeft hiervan op mijn verzoek een aantekening gemaakt in mijn dossier.

Wanneer ik door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke
toestand kom te verkeren, waaruit voor mij geen herstel tot een menswaardige bestaan te
verwachten is, geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen te willen kiezen voor een zelfgekozen
dood.

Oproep aan behandelend arts

Indien de behandelend arts niet over geschikte middelen beschikt of daarvan geen gebruik wil of kan
maken, verzoek ik hem zijn behandeling over te dragen aan een andere arts.

Oproep aan familie en/of gevolmachtigde

Ik verzoek degene die deze verklaring in beheer heeft een afschrift te verschaffen aan iedere mij
behandelend arts, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Weloverwogen
Ik heb deze wilsverklaring zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij
de ondertekening ervan in het bezit van mijn volledig verstandelijk vermogen. Als ik later door welke
oorzaak dan ook niet meer in staat ben mijn wil rond mijn levenseinde te bepalen, wil ik graag dat de
artsen handelen zoals vastgelegd in deze euthanasieverklaring.

Geldigheid
Door deze wilsverklaring te ondertekenen herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende
soortgelijke verklaringen. Deze wilsverklaring kan op ieder moment door mij herroepen worden.

Datum   …………………

Plaats   …………………..

Handtekening

 

euthanasie